V prípade že potrebujete vypísať reklamačný formulár, alebo formulár o odstúpení od zmluvy, môžete ich prekopírovať priamo z nižšie uvedeného textu, alebo ich môžete stiahnuť tu:

http://www.lusja.sk/lusja-reklamacny-formular-1003

http://www.lusja.sk/lusja-formular-odstupenia-od-zmluvy-1004

 

 

 

 

 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: ......... .........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

 

LUSJA s.r.o., Spol. zapísaná v och. reg. Okr. súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 18865/L, sídlo: Textilná 23, Ružomberok 034 05Slovenská republika, IČO: 36766372, DIČ: 2022380525, IČDPH: SK2022380525, konateľ: Ľubomír Štubňa.

Kontaktná adresa: Lusja, s.r.o., Textilná 23, Areál bývalého Texicomu, Textilná 23, 034 05 Ružomberok, Slovenská republika

tel.: +421444353393

email: lusja@lusja.sk

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ........................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................

 

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

Tovar je nefunkčný Tovar mi nevyhovuje Našiel/našla som lacnejší

 

iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

 

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

 

poštovou poukážkou na adresu: ..........................................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

LUSJA s.r.o., Spol. zapísaná v och. reg. Okr. súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 18865/L, sídlo: Textilná 23, Ružomberok 034 05Slovenská republika, IČO: 36766372, DIČ: 2022380525, IČDPH: SK2022380525, konateľ: Ľubomír Štubňa.

Kontaktná adresa: Lusja, s.r.o., Textilná 23, Areál bývalého Texicomu, Textilná 23, 034 05 Ružomberok, Slovenská republika

tel.: +421444353393

email: lusja@lusja.sk

 

 

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

 

Telefón

 

E-mail

 

č. účtu v tvare IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)

 

Typ výrobku (model)

 

Výrobné číslo (ak je prítomné)

 

Dátum predaja

 

Číslo faktúry / č. dokladu

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Dátum prijatia reklamácie

 

Dátum vybavenia reklamácie

 

Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

 

Dôvod neuznania reklamácie

 

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

  • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

 

Dátum, podpis: ................................................ Dátum, podpis: ................................................

Zasielanie noviniek na e-mail

Anketa

S akou formou dopravy ste najviac spokojní?
Hlasovalo 20 ľudí

Ste živnostník alebo podnikateľ?

Staňte sa našim obchodným partnerom a nakupujte za VO ceny.

Bližšie info na:

lusja@lusja.sk
+421 915 830 905